פרטיות ואבטחה

תקנון שבע ברכות

התקנון מהווה הסכם כללי לשימוש באתר 'שבע ברכות' בין הנהלת האתר לבין המשתמש. כאשר המשתמש עושה שימוש באתר, כגון הרשמה וגלישה, הוא מקבל עליו את הוראות התקנון.

אתר שבע ברכות מיועד לפנויים ופנויות שומרי מסורת ישראל, ומבוסס על ערכי היהדות. הנהלת האתר רשאית לשנות את התקנון זה בכל זמן לפי שיקול דעתה. ואלה רשאים להירשם לאתר ולהשתמש בשירותיו:

א. פנויים ופנויות מגיל 18 ומעלה;

ב. שומרי נגיעה;

ג. מעוניינים בקשר צופה פני נישואין בלבד;

הבהרה: האתר אינו מיועד לנשואים/נשואות.

 

1. אי עמידה באחד מכללי התקנון (התחזות, הטרדת מנוי/ה באתר, ניסיון לשלוח הודעות בוטות, מסירת פרטים שקריים וכו') עלולה לגרור חסימת המשתמש באתר בלא התראה מוקדמת לפי שיקול דעתה המוחלט של הנהלת האתר. יובהר כי במידה והגולש הנו מנוי בתשלום ושילם מראש על חודש/שנה של מנוי פרימיום - כספו לא יוחזר, עקב הפרת כללי האתר. התשלום לא יוחזר גם במקרים בהם הגולש לא היה מודע לכללי האתר, לא מקבל את כללי האתר לאחר התשלום וכן הלאה. על הגולש האחריות המלאה לוודא שכללי האתר מתאימים לו, ורק לאחר מכן להירשם כמנוי פרימיום אם רצונו בכך. הרשמה כמנוי משלם - פירושה הסכמה לכל תנאי האתר.

2. בעת ההרשמה חובה למסור פרטים אמיתיים. על המשתמש למסור את הפרטים הנדרשים בהליך ההרשמה כתנאי להרשמתו, ולעדכן את הפרטים במידת הצורך כדי שיהיו נכונים בכל עת השימוש באתר.

3. ההרשמה היא אישית ולשימושו של המשתמש הנרשם בלבד. אין להרשות לאדם אחר מלבד המשתמש לעשות שימוש בפרטיו. מותר להירשם לאתר פעם אחת ובזהות אחת בלבד.

4. השימוש באתר, לרבות הפנייה למשתמשים אחרים, יהיה בשפה ובאורח ההולם את רוח האתר: צניעות, שפה נקיה ומכבדת, תמונות אמיתיות וצנועות, אי שימוש בביטויים העלולים לפגוע או לבזות משתמש אחר.

5. יש לכבד את פרטיות המשתמשים האחרים, לא לפרסם את היותם משתמשים באתר, לא ליצור איתם קשר שאינו קשור למטרת האתר.

6. חל איסור לעשות באתר שימוש המנוגד לדין, לרבות פגיעה בפרטיות, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים וקניין רוחני.

7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהזנת פרטים כוזבים או לא מלאים, או התחזות לאחר, עלולה לפגוע בשמו הטוב של האתר ו/או במשתמשים אחרים ולהסב לאתר ולמשתמשים נזק כספי ואחר.

8. תהליך התאמת המשתמשים נעשה על סמך הנתונים שהזין המשתמש, וכן לפי אמות מידה של הנהלת האתר, שנועדו למקסם את הסיכוי לייצר התאמה בין בני זוג פוטנציאליים.

9. לפי שיקול דעת הנהלת האתר, בתום הליך ההרשמה ייתכן כי מועמד להרשמה יימצא בלתי מתאים מסיבות הקשורות באופי האתר וייעודו, והרשמתו לא תאושר.

10. ויתור על פרטיות ומתן הסכמה לפיקוח על הודעות

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הפרטים שהזין לאתר וכן כל הודעה ו/או תמונה ו/או קובץ דיגיטלי אחר המוזן על-ידו למערכת עובר מערכת של פיקוח וסינון אנושיים, כדי לוודא שהמסר עומד בתנאי האתר, ורק לאחר אישור ההודעה היא תועבר למשתמש הנמען. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בדבר פרטיות או חיסיון או כל טענה מסוג זה. 

על אף האמור, האחריות לכל הודעה, התבטאות ומסר של המשתמש תהיה על המשתמש לבדו, ואין בכך שההודעה אושרה ע"י הנהלת האתר כדי להטיל עליה אחריות מכל סוג שהוא.

11. בהרשמתו לאתר, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת הודעות שונות מהנהלת האתר ו/או מבעלת האתר ו/או כל גוף הקשור איתם, לרבות מסרים פרסומיים מסחריים ושיווקיים, בהודעות SMS ו/או בדואר אלקטרוני ו/או מערכת חיוג אוטומטית לפי הפרטים שמסר בעת הרשמתו. הסכמה זו תחול גם על משתמש שחדל להיות משתמש באתר, אלא אם הודיע בכתב על רצונו בהפסקת משלוח ההודעות כאמור.

12. השימוש באתר הינו ללא תשלום.

13.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפרת סעיפים 6, 7, 8, 9, 10, 11 לעיל, מהווה הפרה חמורה של כללי השימוש, והוא מתחייב לפצות את הנהלת האתר בפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 75,000 ₪ בגין כל הפרה והפרה של אחד הסעיפים הנ"ל, בלא שהנהלת האתר תצטרך להוכיח את הנזק שנגרם לה, ומבלי לפגוע בכל סעד ופיצוי אחר שהנהלת האתר זכאית לו לפי כל דין.

14. אם משתמש סבור כי משתמש אחר עושה שימוש בלתי נאות באתר, עליו לדווח על כך להנהלת האתר מוקדם ככל הניתן, וזו תעשה כל שביכולתה כדי לבדוק את התלונה, ומבלי שתהיה עליה חובה כלשהי בגין כך.

15. הנהלת האתר אינה מתחייבת להצלחה כלשהי בשימוש באתר, שכן הצלחה תלויה במידה רבה בהתנהגות המשתמשים.

16.  על אף האמור, הנהלת האתר אינה מבטיחה כי המשתמשים ינהגו לפי כללי התקנון, ועל המשתמשים חלה חובת זהירות בהתאם.

17. הנהלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה להבטיח שהאתר יהיה מאובטח מפני חבלות זדוניות ופריצות, כדי להגן על פרטי המשתמשים והתוכן שהעלו לאתר, ותעשה שימוש באמצעים המקובלים לשם כך. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם פרטים באתר ידלפו באמצעות פריצה או שימוש לא חוקי, ועל המשתמש לשקול את סוג המידע שהוא מעוניין לחלוק עם משתמשים אחרים בהתאם לכך. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לדליפת מידע במקרים מהסוג האמור.

18. אין לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

19. אין לפגוע בזכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בכל דרך, לרבות העתקה של תוכן או תכונות, טקסטים וכיו"ב.

 

כללים נוספים:

1. לא ניתן לרשום שני משודכים על אותה כתובת מייל. ניתן לפתוח כרטיס לחבר או בן משפחה אך ורק בידיעתו ובהסכמתו המלאה.

2. הנהלת שבע ברכות שומרת לעצמה את הזכות המלאה לאשר/לפסול את כרטיסו של מי מהמנויים, וכן להעביר/לא להעביר הודעות שהנהלת האתר תראה כבעייתיות או כלא מתאימות לציבור הדתי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למנויים לא תהיה טענה על כך.

3. יש לזכור: שבע ברכות הוא אתר הכרויות לציבור תורני. לכן לא תאושר העלאת תמונות שאינן צנועות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

4. מנוי שמסר פרטים לא נכונים בכרטיסו (מלבד שם פרטי, שם ניתן להשתמש בשם בדוי), וכן מנוי שהתקבלה כנגדו תלונה על התנהגות לא הולמת כלפי אחד המנויים באתר - כרטיסו ייחסם לאלתר. במידה ושילם על מנוי, לא יבוצע החזר כספי על התקופה ששולמה, כיוון שעבר על כללי האתר.

5. "שבע ברכות" מיועד ליהודים שומרי נגיעה בלבד. מועמד להרשמה שאינו שומר נגיעה, מתבקש שלא להירשם ולכבד את כללי האתר. היינו כמובן שמחים לעזור לכולם, אבל לא נוכל, כארגון תורני שההלכה היהודית היא נר לרגליו, לסייע ביצירת קשרים זוגיים שנוגדים את תורת ישראל, ועלולים להוביל למצבים בעייתיים.

6. אתר שבע ברכות שומר לעצמו את הזכות לנהל את כרטיסי המנויים כראות עיניו. מנוי שימסור פרטים לא נכונים ו\או שיתברר כי אינו שומר נגיעה ו\או מעוניין בקשר שלא למטרות נישואין ו\או מתנהלים מול מנויים אחרים באתר בצורה פוגענית ולא הולמת - כרטיסו ייחסם לאלתר, ללא בירור מקדים.

7. אתר שבע ברכות אינו אחראי על בירור אמיתות הפרטים שמוסרים עשרות אלפי המנויים באתר. הבירורים הנם באחריות המשודכים באתר. כמובן שבמידה וניתנו פרטים שקריים, ונקבל על כך הוכחה מתועדת - כרטיסו של המנוי הרלוונטי ייחסם. אך יובהר כי איננו אחראים למעשיו של כל אדם ואדם, בזמן הפעילות באתר וגם לאחריה.

8. אין סובלנות לתוכן פוגע או למשתמשים פוגעים. לאתר שיטה לסינון תוכן בעייתי ופוגעני. ישנו מנגנון עבור המשתמשים, לסמן תוכן שנוי במחלוקת, וכן לחסום משתמשים פוגעניים. צוות האתר פועל כנגד דיווחים אודות משתמשים פוגעניים בתוך 24 שעות, על ידי הסרת התוכן וחסימת המשתמש הבעייתי.

9. מנוי ששילם על מנוי לשנה מראש ובחודשים שלאחר מכן מצא את זיווגו - הסכום ששילם לשנה ייחשב כדמי שדכנות עבור האתר, ולא יבוצע החזר כספי.